Školní družina

 • Enter Your Title

Provoz školní družiny

ŠD má dvě oddělení, každé navštěvuje maximálně 30 žáků. Oddělení jsou smíšená, tvořena žáky 1.-5. ročníku . Největší počet žáků je z obce – Přibyslavice, jsou zde i děti z obce – Číhalín, Červená Lhota, Petrovice, Nová Ves a Okříšky.

Provoz školní družiny je od pondělí do pátku. Ranní družina funguje před vyučováním to je od 6.30 h do 7.50h. Odpolední pak dle rozvrhu vyučovacích hodin a končí v 15.30h.

Vybavení

ŠD se nachází v 1. patře, samostané učebny jsou speciálně upraveny pro volný čas. Jsou to prostorné místnosti s možností širokého uplatnění pro realizaci dětských zájmů, spontánních i řízených aktivit. Jsou vybaveny elektronikou pro využití dětmi, kobercem na relaxaci. Každoročně ŠD zvětšuje nabídku her a stavebnic. Plusem je i to, že můžeme neomezeně využívat tělocvičnu s jejím zařízením. Průběžně probíhají kontroly a opravy tělovýchovného zařízení, což přispívá ke snížení možnosti úrazu. Děti mají možnost využití počítačové učebny s nepřetržitým přístupem na internet, který slouží k zábavě.

Poplatky

Poplatek za pobyt ve ŠD činí Kč 200,- za každé pololetí. Používá se na obnovování hraček a stavebnic. Dále na nákup výtvarného materiálu, který děti využívají při zájmové činnosti.

 

Orgnizace a vzdělávání

 1. Pro pobyt v ŠD jsou děti přihlašovány svými rodiči písemně.
 2. Na přihlášce vyplněné a podepsané rodiči musí být vyznačena denní délka pobytu s určením doby a způsobu odchodu ze ŠD (sami nebo v doprovodu rodičů).
 3. Pokud dojde ke změně, musí dítě předat vychovatelce ŠD nebo zástupu žádost o uvolnění podepsanou rodiči.
 4. Na odpolední vyučování ( zájmové kroužky, náboženství) si odvedou děti příslušní vyučující nebo vychovatelka a po ukončení se vrátí v doprovodu pedagoga do ŠD.
 5. Vchod do školní budovy je po dobu pobytu dětí ve školní družině uzavřen. Rodiče, kteří si přicházejí pro svoje dítě osobně, musí zazvonit na zvonek u hlavního vchodu.

Rozvrh dne

6.30 – 7.50 h postupné scházení, hraní, kreslení
13.00 – 13.45 h hygiena před obědem, oběd
13.00 – 13.45 h hlavní činnost – rekreační, zájmová, tělovýchovná podle plánu
13.45 – 14.30 h hudební činnosti, zpěv, společenské a vědomostní hry
14.30 – 15.30 h příprava na vyučování, individuální činnosti dětí

 

Celoroční plán práce ve školní družině

Celým školním rokem 2015/2016 bude prolínat dopravní výchova.

ZÁŘÍ: Všichni jsme kamarádi

 • seznámení s novým prostředím ŠD a školy
 • pravidla společného soužití mezi dětm i
 • navázání přátelských vztahů za pomoci skupinových her
 • sebeobsluha, stolování
 • bezpečná cesta do školy (dopravní výchova)
 • podílet se na výzdobě ŠD a školy

ŘÍJEN: Proč jsem takový – každý jsme trochu jiný

 • respekt k citovému životu svému i druhých
 • věk, vzrůst, jiné dovednosti, pohlaví
 • pocity, projevy chování
 • uvědomit si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků
 • uvědomovat si svoji identitu
 • umět vyjádřit svoje pocity a přání
 • LV + VV soutěž „Můj kamarád“

LISTOPAD: Poznáváme svět

 • uvědomění si svých práv, ale i povinností
 • respektování dohodnutých pravidel v ŠD
 • rozvoj vztahu k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, cítit k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozovat
 • vycházky do přírody, sběr přírodnin a práce s nimi
 • dramatická výchova – využití relaxačních kostek ke stavbě kulis

PROSINEC: Nastal čas vánoční

 • respektování a tolerování potřeb individuální – odlišné způsoby jejich uspokojování
 • Vánoční svátky u nás doma
 • znak naší rodiny
 • zvyky, tradice – Čert a Mikuláš
 • výroba dárků pro své nejmilejší
 • zimní radovánky

LEDEN: Zima je tu

 • pochopení jevů kolem nás
 • návštěva knihovny
 • střídání ročních období – jak se správně obléknout
 • stavby ze sněhu, soutěže, bobování

ÚNOR: Jsem nemocný

 • základní poznatky o lidském těle a jeho hlavní funkce
 • co je zdraví
 • co jsou škodliviny
 • rozlišení lidských aktivit na ty, které mohou člověka poškozovat, ale hlavně podporovat
 • zdravé zuby – péče o chrup
 • první pomoc

BŘEZEN: Příroda se probouzí

 • karneval
 • příprava na svátky jara
 • zvyky, koledy
 • malování a zdobení vajíček různými technikami
 • dramatizace pohádek – využití relaxačních kostek
 • vycházky do přírody

DUBEN: Všichni za jeden provaz

 • koníčky, zájmy, vlohy
 • činnosti zaměřené k jarnímu období a svátkům jara
 • návštěva knihovny – Měsíc knihy
 • domácí knihovnička
 • zábavné odpoledne „Ukaž co umíš“

KVĚTEN: Až já budu velký

 • zaměstnání, úcta ke starším
 • přijímat změny jako součást života
 • Den matek – přáníčka, dárky
 • pravidla silničního provozu – důležitá čísla
 • dopravní soutěž – Moje kolo – Jízda zručnosti

ČERVEN: Můj vztah k bydlišti, všude žijí lidé

 • vytvořit vztah ke své obci, k vlasti
 • zajímavosti našeho krajského města, průvodce městem
 • adresa bydliště
 • veselé odpoledne ke dni dětí